Metodika přehledně popisuje, jak zprovoznit solární elektrárny na střechách městských budov

Město Brno v nejbližších letech zprovozní desítky solárních elektráren na střechách budov ve svém majetku. Hodlá tak posílit svou energetickou soběstačnost a přispět k ochraně klimatu využíváním obnovitelných zdrojů elektřiny. Elektrárny vybuduje a bude provozovat nová společnost SAKO Brno SOLAR. Aby šlo vše hladce, nechala si vypracovat metodiku, která stručně a přehledně stanovuje postup a kompetence jednotlivých smluvních stran. 

Od 1. ledna 2022 má na starosti realizaci fotovoltaických a fototermických systémů (FVE) na území města společnost SAKO Brno SOLAR, a. s. Nabízí jednotlivým subjektům, které spravují objekty v majetku města (útvarům Magistrátu města Brna, městským částem, příspěvkovým organizacím a městským společnostem), zajištění FVE systémů tzv. na klíč. Společnost tedy provede kompletní realizaci od předprojektové a projektové přípravy, zajistí financování a garantuje provoz a údržbu systému po dobu předpokládané životnosti 30 let. Financování je založeno na komerčním úvěru a dotacích z evropských fondů, neklade proto žádné nároky na rozpočet města Brna ani městských částí.

„FVE systém v majetku SAKO Brno SOLAR bude na budovách umístěn na základě nájemní smlouvy za 1 korunu za měsíc, elektřina bude do objektu dodávána na základě další smlouvy. Cena za elektrickou energii vyrobenou FVE systémem činí do doby splacení komerčního úvěru 80 % ceny elektřiny z distribuční soustavy, po splacení úvěru pak 1 korunu za kilowatthodinu. Splatnost úvěru bude maximálně 20 let, bude se však odvíjet od cen elektřiny na trhu, při současných i předpokládaných cenách tedy bude velmi pravděpodobně kratší. Realizace FVE bude probíhat ve dvou etapách. V první bude instalován takový výkon, aby bylo maximum výroby spotřebováno v samotném objektu, v další etapě pak bude využit maximální potenciál střech, přičemž nespotřebovaná elektřina bude po nezbytné změně legislativy sdílena mezi jednotlivými budovami a akumulována," popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Vzhledem k poměrně komplikovanému postupu přípravy a instalace FVE systémů vypracovala advokátní kancelář MT Legal metodický pokyn, který popisuje jednotlivé kroky a poskytne tak partnerům vodítko pro spolupráci se SAKO Brno SOLAR. Jeho přílohami jsou rovněž dvě základní smlouvy, které poslouží jako vzor bez nutnosti rozsáhlejších zásahů. „Metodika upravuje závazné postupy zadavatele, dotčených subjektů, dodavatelů projektové dokumentace a zhotovitelů při realizaci fotovoltaických a fototermických systémů. Dává tak všem stranám vodítko, jak pracovat efektivně a v souladu se zákonem. Doporučili jsme všem partnerům, aby se navrženými postupy řídili," doplnil Petr Hladík.

(mmb)