Brněnské hřbitovy: Nájemní smlouvy „na věčné časy" jsou platné, ale o hroby je potřeba se starat

Postupů k záchraně opuštěných hrobových míst je více. I na brněnských hřbitovech najdete staré, mnohdy neupravené hroby, o které se již nikdo nestará a majitelé jsou neznámí. Hraničním řešením této situace je výpověď z nájmu. K tomuto kroku se město snaží přistupovat až jako k poslednímu nejenom proto, že legislativní cesta ke správné výpovědi starých smluv je složitá. Radní proto schválili postup, který v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o pohřebnictví nastoluje přesná pravidla.

Historicky se nájemní smlouvy na užívání hrobového místa mohly uzavřít i na dobu neurčitou nebo na dobu trvání hřbitova. Na tyto smlouvy je nutné stále pohlížet jako na platné, což potvrdil i veřejný ochránce práv. Problém nastává ve chvíli, kdy se původní majitel nebo jeho dědicové o hrob přestali starat. Ten časem kvůli neudržování zpustl a může být pro ostatní návštěvníky hřbitova i nebezpečným.

„Správa hřbitovů města Brna se stará o všech jedenáct zdejších hřbitovů. Bohužel počet starých a neudržovaných hrobů začal stoupat, a to především na Ústředním hřbitově, kde se tato situace týká až 400 hrobů. Bylo tedy nutné najít cestu, jak se vypořádat se smlouvami staršími i více než sto let. U těchto zpustlých hrobových míst nájemce často porušuje hned několik ustanovení Řádu veřejného pohřebiště města Brna, ať už jde o zaplevelenost, vzrostlé dřeviny rostoucí v hrobovém místě, ohrožení bezpečnosti třeba vyviklaným náhrobkem, nebo neoznámení změny doručovací adresy nájemce. Z těchto důvodů je možné přistoupit k výpovědi z nájmu hrobu podle platných regulí," uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Hřbitov by měl být důstojným místem posledního odpočinku. Pomoci se zachováním a zvelebením opuštěných hrobů významných brněnských osobností nebo hrobů s umělecky hodnotným zpracováním může každý občan. Správa hřbitovů města Brna vybraná hrobová místa nabízí k adopci. Můžete tak pomoci zachovat vzpomínku a zabránit chátrání hřbitova. Stejné činnosti se věnuje také projekt Paměti národa.

Poslední možností je výpověď z nájmu hrobového místa, té bude předcházet informování nájemce, a to vzhledem k daným okolnostem přímo na hrobovém místě a také na vývěsce hřbitova. Toto je nutné učinit ve chvíli, kdy již není možné vlastníka dohledat. Přesný postup upravuje přímo zákon o pohřebnictví včetně lhůt zveřejnění a trvání výzvy a následného oznámení o zániku nájmu. Toto oznámení vyzývá k odstranění hrobového zařízení. V případě, že tak není učiněno, se po uplynutí zákonné lhůty zařízení považuje za opuštěné a město přistoupí k jeho přivlastnění v souladu s občanským zákoníkem. Poté se rozhodne o dalším užívání hrobového místa, případně o novém nájemci.