Právě startují Rodičovské vouchery, kterými město podpoří volnočasové aktivity dětí

rodičeTento týden začal první ročník projektu Rodičovské vouchery. Ty budou podporovat volnočasové aktivity brněnských dětí. Během roku budou moci rodiče využít 4 000 korun ve formě kreditů na uhrazení části nákladů za kroužky, které jsou organizovány ve školním roce, prázdninové tábory nebo školy v přírodě. Vše půjde vyřešit online v novém modulu Brno iD.

Velkou novinkou v rámci rodinné politiky jsou Rodičovské vouchery, které bude možné čerpat pro příští kalendářní rok. „Projekt spouštíme již dnes, aby se rodiče mohli v klidu připravit a zorientovat v novém systému podpory zaměřeném na volný čas jejich dětí," naznačila primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: Rodičovské vouchery jsou určeny hlavně rodinám, které si nemůžou dovolit svým dětem zaplatit volnočasové kroužky. Rodinné rozpočty bývají často napjaté a organizované trávení volného času patří mezi položky, z nichž jde slevit rychle. Chtěli bychom, aby se děti mohly věnovat aktivitám, které je baví a naplňují, proto je pro první ročník projektu vyčleněno 100 milionů korun z rozpočtu."

Rodičovské vouchery se budou týkat dětí ve věku 6 až 18 let a za své děti si o ně budou žádat jejich zákonní zástupci. Následně město Brno rozhodne o poskytnutí daru ve formu voucheru. Podmínkou je trvalé bydliště v Brně a české občanství. „Fakticky to znamená, že si rodiče za dítě na portále Brno iD zažádají o voucher a po splnění všech podmínek budou na účet dítěte připsány kredity ve výši 4 000. Tyto kredity mohou být následně převedeny na organizaci zapojenou do projektu a Brno kredity poté proplatí na bankovní účet. V tuto chvíli se jedná o cirka 800 organizací, které v Brně pořádají volnočasové aktivity pro děti," uvedl radní pro oblast prorodinné politiky Filip Chvátal.

Rodičovskými vouchery nebude možné hradit celou částku za daný volnočasový program. „Minimální míra spolufinancování rodiči byla nastavena na 20 % částky, ale konkrétní parametry si nastavují přímo organizace, a to mezi 20 a 80 % ceny. Následně zbývající část bude hrazena prostřednictvím kreditů z Brno iD," nastínila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Dneska už najdou Brňané a Brňanky nový modul na webu Brno iD a překvapením nejsou jenom Rodičovské vouchery, ale celý nový vizuál webu. „Kromě nutné spoluúčasti rodičů je další podmínkou pro využití Rodičovských voucherů roční čistý příjem rodiny, a to maximálně ve výši 750 tisíc korun. Toto rodič dokládá podle výpočtu přímo při žádosti potvrzením čestného prohlášení. Chtěli bychom, aby se příspěvky dostaly do co nejvíce rodin s nižšími příjmy, které si opravdu programy pro volný čas dětí nemůžou dovolit. Z letos schváleného objemu peněz dokážeme podpořit až 25 000 dětí," vysvětlil náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý

Celý projekt je navržen tak, aby minimalizoval administrativní zátěž pro všechny účastníky – rodiče, volnočasové organizace i město. Organizacím, které se do projektu připojí, bude v e-shopu městských služeb Brno iD vytvořen účet k administraci pořádaných volnočasových aktivit, akceptaci převáděných kreditů, eventuelně jejich odmítnutí. Částka bude následně vyplácena hromadně v měsíci, který následuje po začátku kroužku, za všechny nahlášené děti. Rodiče si při uplatnění kreditů vyberou organizaci, kam dítě chodí, a vyplní: název kroužku, datum začátku, cenu, výši kreditu a další údaje dle pokynů. Může do nich patřit variabilní symbol, pomocí kterého následně organizace spáruje platby z voucheru s doplatkem rodiče. Následně odešle nabídku kreditů. Tu musí organizace přijmout v aplikaci, čímž se kredit uplatní a do měsíce jej město proplatí.

K poskytnutí daru bude docházet na základě darovací smlouvy, která bude podepsána elektronicky. Tento typ řešení se již používá například při dotaci na program Šalinkarta. Kredity z prvního ročníku lze využít na kroužky začínající od 1. ledna 2024. Akce potrvá do 30. listopadu 2024.

Příklad principu financování kroužku:

  • Celková cena volnočasové aktivity činí 3 000 Kč, organizace určila spoluúčast zájemce 60 %.
  • Zájemce uhradí organizaci 1 800 Kč.
  • Z Rodinného voucheru bude uplatněno 1 200 kreditů.


Podmínky žadatele:

  • věk 6 až 18 let v den podání žádosti
  • trvalé bydliště dítěte ve městě Brně, české občanství
  • prokázány čistý společný příjem domácnosti max. 750 000 Kč – dle manuálu vypočtu uvedeném na webu Brno iD

Podmínky přiznání Rodičovského voucheru:

Rodičovský voucher je možno přiznat žadateli, nepřesáhl-li v roce 2022 čistý příjem společně posuzovaných osob, se kterými žadatel ke dni podání žádosti žije, částku 750 000 Kč.

Za rozhodný příjem se považuje součet těchto příjmů, byly-li v roce 2022 zaúčtovány nebo vyplaceny:
a) příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů
c) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
d) plnění z vyživovací povinnosti,
e) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
g) rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek

Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v roce 2022 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství; částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

Je-li dítě svěřeno do střídavé péče nebo společné péče, posuzují se pro účely stanovení rozhodného příjmu příjmy posuzované osoby, která žije s dítětem a která v jeho zastoupení podala žádost o rodinný voucher, a další posuzované osoby, které s posuzovanou osobou a s dítětem žijí.

Posuzovanou osobou je:
a) rodič,
b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře,
c) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene b),
d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene b),
e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti.

(mmb)