Soudní spor o vyklizení stánků v podchodu pod hlavním nádražím pokračuje

Dlouholetý soudní spor mezi městem Brnem a společností J. R. Plisky o vyklizení stánků nacházejících se v podchodu pod hlavním nádražím v Brně stále pokračuje. Proti rozsudku Městského soudu v Brně, který žalobu města Brna o vyklizení stánků zamítnul, bylo ze strany města Brna podáno odvolání. Cílem je vyklizení těchto stánků, neboť nájemní smlouvy na pronájem těchto prostor již zanikly.

V odůvodnění rozsudku Městského soudu v Brně bylo soudem mj. konstatováno, že „v řízení není prokázáno, že žalobce je vlastníkem objektu podchodu pod hlavním nádražím". Je nezbytné zdůraznit, že vlastnictví podchodu nikdy nebylo žádným způsobem rozporováno. V případě, že soud má za to, že vlastníkem podchodu by měl být subjekt odlišný od statutárního města Brna, připadá do úvahy jako jediný alternativní vlastník podchodu pouze Česká republika, jejíž zájmy zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Rada města Brna proto odsouhlasila v úterý 3. února 2015 text dopisu, který bude odeslán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem zjištění stanoviska tohoto úřadu k otázce vlastnického práva k podchodu," uvedl mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Město vede spory s dalšími společnostmi J.R. Plisky také o tyto lokality:

Pohořelec (tržnice vedle obchodního domu Centrum)
Současný stav:
Jedná se o prodejní stánky společnosti 1. brněnská investiční, a. s., umístěné v ulici Pohořelec na třech pozemcích statutárního města Brna, které vlastník stánků, stejně jako stánky v podchodu pod hl. nádražím v Brně, odmítá vyklidit a stavby odstranit. V případě vyklizení jednoho z pozemků bylo statutární město Brno v soudním sporu úspěšné a soudem bylo nařízeno vyklizení tohoto pozemku. Protistrana se však odvolala a odvolací řízení není dosud skončeno. V případě dalších dvou pozemků soud dosud nerozhodl a řízení přerušil s tím, že vyčká konce předchozího odvolacího řízení.

ul. Benešova (objekt Grand Caffe)
Současný stav:
Je vedeno soudní řízení se společností PLISKA Interactive Services Consulting, s. r. o., o vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno. Na pozemku měl být vybudován víceúčelový objekt Grand Caffé a byla za tímto účelem uzavřena nájemní smlouva. Společnost nájemní smlouvu vypověděla. Rada města Brna na své schůzi dne 8. 6. 2011 souhlasila s vymáháním pohledávky města Brna ve výši 769.868,- Kč jako dlužného nájemného za užívání části pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno ze strany uvedené společnosti za období od 1. 1. 2008 do 25. 6. 2009 soudní cestou. Jednání bylo soudem odročeno na únor 2015. Rozhodnutí prvostupňového soudu nelze předjímat.

Dále byla podána žaloba, kterou společnost GRAND CAFFE, s. r. o., žaluje město Brno o uložení povinnosti prodat pozemek p. č. 273/7 v k. ú. Město Brno s tím, že na pozemku se nachází stavba při ul. Benešova, prodejní stánek ve vlastnictví této společnosti. Soudní jednání dosud nebylo nařízeno.

Lokalita Josefská 17
Současný stav:
Byla podána žaloba, kterou společnost PLISKA Interactive Services Consulting, s. r. o., žaluje statutární město Brno o uložení povinnosti prodat pozemek p. č. 288/12 o výměře 9 m2 v k. ú. Město Brno. Na pozemku se nachází část budovy č. p. 700, způsob využití obchod, ul. Josefská. Jako vlastník budovy je zapsána na příslušném listu vlastnictví uvedená společnost. Ze strany statutárního města Brna bylo k žalobě podáno vyjádření, avšak soudem dosud nebylo jednání nařízeno. Dodáváme, že ze strany společnosti PORTA BRNO plus, a. s., je veden soudní spor o určení vlastnického práva k uvedené budově, kdy žalovaným je právě společnost PLISKA Interactive Services Consulting, s. r. o.