Javory poslouží jako zelený filtr města

Alespoň částečně „vylepšit" životní prostředí i v místech, kde je znečišťují auta, pomohou „zelené filtry". Brněnští radní rozhodli o výsadbě stromů v ulicích, kde je velmi silná automobilová doprava, ale kde není možné jiné technologické opatření, které by vedlo ke snížení imisní zátěže. Izolační zeleň, která by měla oddělit obytné zóny od významných zdrojů znečišťujících ovzduší – zejména páteřních komunikací - se objeví na Žarošické, Jedovnické a Novolíšeňské.

Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem na zatížení prostředí. „Budou vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového patra a popínavých rostlin. Dominantní dřevinou bude javor babyka," upřesnil mluvčí magistrátu Pavel Žára. Předmětem zakázky byla také následná pětiletá péče o provedenou výsadbu.
Zakázka v celkové výši 2 miliony korun je spolufinancována z evropské dotace až do výše 85 procent.

Text: red

Další aktivity města ve prospěch snižování prašnosti a zátěže emisemi

- omezení vjezdu těžkých vozidel (oblasti s omezením tonáže do 3,5 t a do 6,5 t)
- omezení vjezdu vozidel – zádržné systémy
- úklid a údržba komunikací
- výsadba izolační zeleně
- nákup vozidel pro městské firmy v emisní třídě EURO 5 a 6 (nově se jedná o CNG)
- rozvoj integrované dopravy na úkor individuální
- preference vozidel MHD v ulicích města
- preference elektrické trakce v MHD (tramvaj, trolejbus). Rada města Brna schválila před nedávnem další žádost o dotaci z EU na nákup 30 ks trolejbusů.
- výstavba a projekty nových komunikací odvádějících dopravu mimo centrální část města
- podpora udržení CZT a udržení spalování zemního plynu
- podpora instalace kotlů vyšší emisní třídy (limit 200 mg.m-3, povoluje se 70 mg.m-3)