Seznam strategických projektů města doznal změn. Přibylo 5 nových, hlavně z oblasti energetiky

Celkem 41 položek obsahuje aktualizovaný seznam strategických projektů města Brna. Rozvoji města se prostřednictvím těchto investic budou i nadále věnovat nejen magistrátní odbory, ale také městské společnosti a organizace.

„Strategické projekty svou složitostí a nákladností překračují rámec jednoho volebního období, je tedy logické, že došlo k jejich revizi. Vyřadili jsme již dokončenou tramvajovou trať na Plotní a rekonstrukci Mendlova náměstí a také investice, které ztratily charakter strategického projektu, což je případ úprav domu na Lomené 48 pro sociální bydlení, Centra řízení projektů nebo Centrálního objektu magistrátních služeb COMS. Nový městský web je již v provozu, nyní se tedy místo něj zaměříme na vznik jednotné webové aplikace," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nově jsme zařadili 5 projektů. V oblasti energetiky se jedná o horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, o modernizaci zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií a o připojení Bohunic a Starého Lískovce na horkovod Staré Brno. Pokračovat má rozšiřování sítě nabíjecích stanic a plánujeme vybudování sekundárního kolektoru Česká–Středova."

Uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský doplnil další informace: „Řízení strategických projektů je klíčovou aktivitou, která má významný dopad na realizaci dlouhodobé strategie #brno2050. Rada proto schválila i změny v interním reportingu. Ty se týkají jednak finančních atributů, tedy zajištění financování nebo čerpání rozpočtu, a jednak komunikace, aby bylo možné udržovat aktuální webové stránky cobude.brno.cz, které slouží veřejnosti jako hlavní informační zdroj o vývoji jednotlivých projektů."

Kritéria pro zařazení mezi strategické projekty

  • strategický projekt je takový projekt, jehož rozsah a dopady mají pro město zásadní význam
  • strategický projekt musí být v souladu s hlavním strategickým dokumentem města (strategie #brno2050), případně i s odvětvovým dokumentem města (pokud aktuálně existuje)
  • strategický projekt splňuje alespoň 2 z následujících 4 kritérií:
  • celkové očekávané náklady projektu hrazené z úrovně města a městských společností jsou vyšší než 250 milionů Kč,
  • celkový očekávaný počet uživatelů výstupů projektu přesahuje 200 tisíc osob ročně,
  • projekt se týká území či agendy tří a více městských částí,
  • projekt je zasazen do strategické lokality/oblasti města.

Samotné rozhodnutí o zařazení mezi strategické projekty je v gesci Rady města Brna.


Aktualizovaný seznam strategických projektů města Brna

1) Revitalizace Holaseckých jezer

2) Vybudování parkovišť P+R včetně dopadů rezidentního parkování

3) Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

4) Lanová dráha Pisárky–Kampus a modernizace vozovny Pisárky (III. etapa) – vratná tramvajová smyčka

5) Znovuzprovoznění TT Stránská skála – Líšeň, Holzova

6) Dopravní obslužnost sídliště Lesná

7) Vypořádání majetkoprávních sporů fotbalového stadionu Za Lužánkami, včetně zkapacitnění ulic Sportovní a Dobrovského

8) Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II

9) Jednotná webová aplikace města Brna

10) Železniční uzel Brno

11) Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec

12) Atletická hala

13) Multifunkční hala

14) Chytrá čtvrť Špitálka

15) Telematika

16) Přechod z parovodů na horkovody

17) Nová čtvrť Trnitá

18) Brněnská třída

19) Vodojemy na Žlutém kopci včetně dopravního řešení

20) Terminál IDS Starý Lískovec – IA. etapa

21) Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka

22) Realizace protipovodňových opatření na území města Brna

23) Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy

24) VMO

25) Janáčkovo kulturní centrum

26) Kreativní centrum Brno

27) Revitalizace Staré Ponávky

28) Sportovně-rekreační oblast Pisárky – lokalita „Za Anthroposem"

29) Vodácký kanál

30) Stavba 25metrového bazénu MPS Lužánky

31) Výstavba velodromu

32) Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova

33) Dostavba kanalizace v Brně II

34) Odpadové hospodářství II

35) Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů

36) Dopravní obslužnost brněnské přehrady

37) Tepelný napaječ Dukovany Brno

38) Modernizace zdroje „Brno-sever" pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna

39) Připojení Bohunic a St. Lískovce na horkovod Staré Brno

40) Síť nabíjecích stanic pro Brno

41) Stavba sekundárního kolektoru Česká–Středova