Příjmy města v roce 2023 oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

„Rozpočet byl připravován v mimořádně nejisté době, která je ovlivněna ruskou agresí na Ukrajině, důsledky pandemie covid-19 a rostoucími cenami komodit a energií. Vysoká míra inflace sice znamená pro Brno vyšší daňové příjmy, ale současně vytváří tlak na výdajovou stranu rozpočtu, zejména na výdaje na energie, platy a finanční prostředky pro městské části," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„S přihlédnutím k nejisté situaci v oblasti vývoje cen energií bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 700 milionů Kč. Na dofinancování investičních potřeb města Brna je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 2,3 miliardy Kč, který může být během roku 2023 navýšen v závislosti na postupu přípravy výstavby významných investičních akcí města Brna," doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachováno, že vysoký podíl (téměř 30 procent) celkových výdajů tvoří ty kapitálové. K nejvýznamnějším akcím patří:

  • v odvětví dopravy VMO Tomkovo nám./Rokytova, VMO Žabovřeská, dokončení rekonstrukce Mendlova náměstí, prodloužení tramvajové tratě Lesná, předprostor Kounicova–Šumavská a příprava projektu EUROPOINT Brno, tedy modernizace celého železničního uzlu Brno;
  • v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční hala, dokončení 25m bazénu na stadionu za Lužánkami a příprava sportovního areálu Anthropos;
  • v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum a Arnoldova vila (dokončení Centra dialogu a revitalizace zahrady);
  • v ostatních odvětvích rekonstrukce vodojemů na Žlutém kopci a výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou.

V příštím roce bude dokončen projekt Dostavba kanalizace v Brně II, na nějž je v této závěrečné fázi alokováno 78 milionů Kč, na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 834 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou použito téměř 260 milionů Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách

Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a na webu města www.brno.cz  v termínu od 25. 11. 2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 9. 12. 2022), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 13. 12. 2022.

(mmb)