Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

Zabezpečit integraci cizinců do většinové společnosti. Zaměřit se na vzdělávání dětí i dospělých, vést je k ekonomické soběstačnosti, pomoci jim rozvíjet sousedské vztahy. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020–2026.

Brno se profiluje jako město, které ekonomicky roste a v němž se daří rozvoji a inovacím. To sem láká lidi z celého světa, ať už studenty a doktorandy, vysoce specializované odborníky, nebo manipulační dělníky. Město na proměnu skladby obyvatel a její rostoucí pestrost reaguje vypracováním Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026, kterou dnes schválili zastupitelé. „V tuto chvíli jde o poměrně obecný dokument, který bude rozvíjený vždy tříletými akčními plány. Ty už budou obsahovat konkrétní kroky a opatření, která nám pomůžou dosáhnout kýženého cíle – vytvořit z Brna tolerantní, mezinárodní, bezpečné a soudržné město, které nás spojuje," popsal předseda Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců Marek Fišer s tím, že v České republice má podobnou strategii i hlavní město Praha. „V zahraničí jde naopak o celkem běžnou záležitost. Města tak ale často reagovala až na fakt, že dlouhodobě opomíjená tematika integrace způsobovala sociální a bezpečnostní problémy, které bylo třeba řešit. V tomto chceme být v Brně o krok napřed. Výzkumy zároveň dokazují, že dobře nastavená integrace vede k minimalizaci rizik a maximalizaci zisků pramenících z migrace. Samospráva migrační politiku sice nevytváří, to je otázka státu; nicméně je první, kdo se střetává s jejími dopady a důsledky, a v případě, kdy jsou negativní, je nucena je řešit," dodal Marek Fišer.

Zhruba tříletou přípravu strategie monitoroval a průběžně připomínkoval Poradní orgán SMB pro otázky integrace cizinců, v němž byli zástupci města, kraje a akademického a neziskového sektoru. Celkem se do tvorby dokumentu zapojilo na 150 účastníků ze širokého spektra organizací, jako jsou městské, krajské a státní úřady, školská a zdravotnická zařízení, univerzity, zaměstnavatelé, sociální služby, bezpečnostní složky, politické strany a neziskové organizace. Příprava strategie byla primárně financována ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu lokální integrace cizinců v obcích. Město ji kofinancovalo z 10 %.

Cílovou skupinou strategie jsou jak cizinci legálně pobývající v Brně, tak i veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce typu školy, úřady apod. Jde například o to pomoci se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem, aby poznali pravidla soužití v daném místě a dodržovali je. V rámci zlepšení informovanosti bude také město sbírat reálná data, která budou sloužit jako objektivní podklad pro vyvracení manipulativních a dezinformačních zpráv.

Dalším krokem bude vytvoření prvního akčního plánu. Hotový by měl být do konce roku.