Díky dotacím bude rekonstruováno chlazení v DRFG aréně, nově bude ekologičtější

Na kompletní rekonstrukci chlazení v DRFG aréně nově získala městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. část financí ze Státního fondu životního prostředí ČR a půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky získaným prostředkům bude celkově rekonstruováno chlazení v hale tak, aby bylo bezpečné, šetrnější a ekologičtější. Brněnští radní doporučují zastupitelům schválit nové změny v tomto již loni odsouhlaseném projektu.

Důvodem pro obměnu již dříve schváleného projektu jsou nové zdroje financování. Společnost STAREZ – SPORT, a.s., získala dotaci 6 638 374 korun ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a půjčku 9 293 724 korun s ročním úrokem 0,45 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Poskytnutí půjčky a dotace umožní zahájit přípravu na výběr zhotovitele a rekonstruovat strojovnu chlazení.

V DRFG aréně bude kompletně vyměněna technologie chlazení v prostoru strojovny, technologický kanál a rozvody k ledové ploše. Rekonstrukce výrazně sníží hluk, spotřebu elektrické energie a spotřebu vody a tím zmenší náročnost provozu. Chladící technologie bude nově automatizována. Budou nahrazeny kompresory za nové, také bude nahrazen odpařovací kondenzátor atd. Předpokládané roční úspory energií, nákladů na opravu a údržbu spolu s úsporou osobních nákladů činí dohromady 3 354 465 korun.

Další změnou projektu související se získanou dotací je přeřazení některých výdajů mezi nezpůsobilé výdaje, které bylo učiněno Státním fondem životního prostředí při hodnocení žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu žádá společnost STAREZ – SPORT, a.s. město Brno o navýšení účelové investiční dotace o 344 692 korun. Nově by tato částka měla činit 11 195 886 korun.

„Celkové výdaje se předpokládají ve výši 32 824 861 korun, z toho způsobilé výdaje jsou 26 553 497 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly vyčísleny na 6 271 364 korun a odpovídají výši výdajů na odpadní teplo a DPH. V únoru 2020 bude předložena Zastupitelstvu města Brna smlouva o účelové investiční dotaci a smlouva o půjčce z Fondu kofinancování projektů společně s žádostí společnosti STAREZ – SPORT o jejich poskytnutí," uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Cílem rekonstrukce je snížení provozních nákladů DRFG arény s možností využití odpadního tepla z chladicího procesu. Dalším cílem je snížení rizika závažných havárií. Tento projekt svým zaměřením spadá do Operačního programu Životní prostředí.