Magistrát: Občanská sdružení matou občany

Město Brno nadále odmítá stanovisko hnutí NESEHNUTÍ, které tvrdí, že supluje Magistrát města Brna v komunikaci aktualizovaného územního plánu s veřejností. Navíc město upozorňuje, že webové stránky NESEHNUTÍ a dalších občanských iniciativ, které mají „být nástrojem občanů pro podávání připomínek k Aktualizaci ÚPMB" jsou matoucí.

Odkaz NESEHNUTÍ a občanských iniciativ je směrován přes přímý proklik přes text Brno aktualizuje svůj územní plán na koncept nového územního plánu (který byl projednán s veřejností v lednu a únoru 2011, a protože dosud nebylo rozhodnuto o výsledné variantě, je stále vyvěšen na webu), nikoliv však na stránky projednávaného návrhu změny „Aktualizace ÚPMB".

Svým nekompetentním, zavádějícím způsobem tak iniciativy matou občany, a to dokonce tak, že připomínky (kromě administrativních komplikací, jsou totiž zasílány na 4 různé emailové adresy) budou zamítnuty, neboť se nevztahují k dokumentu, který je předmětem projednávání.

„Je dobře, že v samém závěru projednávání většího souboru změn již částečně zastaralého územního plánu se i jinými formami informují lidé v Brně o připravovaném návrhu aktualizace územního plánu. Budou-li všichni, kteří tomu rozumí, prezentovat pro veřejnost navržené změny správně, jistě se tím celý proces schvalování zjednoduší. Pokud však občanská sdružení informují občany mylně (ať už úmyslně, či neúmyslně), možná sbírají „politické body", ale jejich činnost je jen kontraproduktivní," řekl náměstek primátora Ladislav Macek.

Výstavbu nových center nikdo neumožňuje

V návrhu „Aktualizace" nikdo nic nevrací ani nestanovuje. Návrh je zpracován urbanisty a architekty dle jejich názoru, jak by se po dvaceti letech mělo v městě Brně z hlediska územního plánování něco změnit dle dosavadního vývoje. Je to jen a jen návrh, který se zhodnotí, posoudí a třeba i změní. Změny v aktualizaci schválí následně Zastupitelstvo města Brna. Tedy není pravda, že někdo umožňuje výstavbu nákupních center apod.
Zmizet by neměla ani žádná zeleň. „Žádné pozemky v zeleni se „Aktualizací" nemění na stavební pozemky, takže není co vracet zpět. Cit.: „NESEHNUTÍ vypustilo navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu". Nic takového nevypustilo NESEHNUTÍ. Využil jsem jako náměstek primátora svého práva stanoveného zastupitelstvem a vydal jsem pokyn k vypuštění návrhu změn v „Aktualizaci", které nejsou svým charakterem změnou vyvolanou „zastaralostí" ÚP z roku 1994, ale vyžadují samostatné projednání (např. lokalita Medlánky, lokalita na Lesné a i plocha u Ivanovic). Na to nikdo nepotřeboval hnutí NESEHNUTÍ," zdůraznil náměstek Ladislav Macek.

Nový územní plán je již vystaven

V současnosti je již vystaven upravený návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB" včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh změn územního plánu je pro veřejnost k dispozici v budově Magistrátu města Brna – Kounicova 67, v zasedací místnosti č. 426 ve IV. patře až do 11. 2. 2014. Vždy je zde přítomna služba, která zodpoví základní odpovědi na dotazy veřejnosti. Aktualizace je přístupna je v pondělí a ve středu v 8–17 hod., v úterý a ve čtvrtek v 8–15 hod. a v pátek v 8–14 hod. a dále je k dispozici na internetové adrese: www.brno.cz → Územní plán → Aktualizace ÚPmB – změna platného ÚPmB → Úpravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání.

Internetový prolink je:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/aktualizace-uvodni-stranka/

Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
v úterý 4. února 2014 v 17 hod. v sále Zastupitelstva města Brna,
Dominikánské nám. 1, Brno.

Veřejné projednávání bude on-line přenášeno prostřednictvím www.brno.cz.

Dle paragrafu 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 2. 2014, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby ve smyslu odst. 2 zmíněného zákona mohou uplatnit námitky.

Text: red