Studentský výzkum: Brňané oceňují veletrhy

Tazatelé z Mendelovy univerzity oslovili v březnu 2013 stovky Brňanů, aby zjistili jejich názor na užitečnost podniků ve městě. Za nejdůležitější podle tohoto výzkumu lidé považují veletrhy a Dopravní podnik města Brna. Dále se respondenti vyjádřili, v čem by měl spočívat hlavní úkol magistrátu pro další rozvoj.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Mezinárodním institutem marketingu, komunikace a podnikání provedly reprezentativní výzkum. Tento výzkum vznikl v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj.

Veletrhy Brno, které respondenti zmiňovali nejčastěji, přispívají nejen k lepší image města, ale navíc výrazně podporují cestovní ruch. Jediným negativem je nárůst dopravy při jejich konání. Druhým nejčastěji uváděným podnikem byl DPMB. Neméně důležitý je pro občany podnik IBM, Masarykova univerzita a Zetor, který dotazovaní vnímají jako největšího zaměstnavatele. IBM byla nejvíce oceňovaná díky novým pracovním příležitostem, u Masarykovy univerzity respondenti viděli největší klad v rozvoji zaměstnanosti. Hlavní zápory Masarykovy univerzity jsou obdobné jako u IBM, tedy příliv cizinců, v případě univerzity navíc studentů z jiných měst ČR. Posledním zmíněným podnikem je Pivovar Starobrno s dlouholetou tradicí.

Druhá část výzkumu se týkala hlavního úkolu magistrátu pro další rozvoj Brna. Dvě nejčastější odpovědi se vztahovaly k větší čistotě města a zlepšování infrastruktury. Na druhé příčce se objevily čtyři odpovědi: oprava silnic, chodníků a budování parkovišť; tvorba a péče o veřejnou zeleň; rozvoj kultury a zatraktivnění města pro turisty a zlepšení jeho image.

Respondenti se navzdory odlišného pohlaví, věku a vzdělání shodli v obou částech výzkumu, jak uvádí v konečném hodnocení prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Po vyhodnocení byly výsledky poskytnuty Kanceláři strategií Magistrátu města Brna, aby získala povědomí o mínění občanů, kteří však, jak se podle autorů výzkumu v jeho výsledcích projevilo, kladou přehnaně velký důraz na podniky, které přestávají být pro další rozvoj města rozhodující.

(tz)