Odstartovala výstavba další etapy Vírského oblastního vodovodu

VOVVírský oblastní vodovod, s.m.o., rozšiřuje svoji síť o dalších 4,5 kilometru. Na konci letošního května odstartovala etapa jeho budování s názvem „Napojení skupinového vodovodu Střelice na Vírský oblastní vodovod".

Vírský oblastní vodovod tak bude po dokončení této části rozsáhlého projektu v roce 2015 přivádět vodu z obce Švařec v kraji Vysočina až do Střelic v kraji Jihomoravském a zásobovat další obce, které jsou členy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. „Právě Střelicko dlouhodobě řeší možnosti navýšení odběrové kapacity a zajištění spolehlivé dodávky pitné vody ve vazbě na plánovaný rozvoj bytové a občanské zástavby. Zájmový region má cca 6 tisíc obyvatel," upřesnil předseda představenstva VOV Michal Chládek

Příprava celé akce byla náročná nejen z pohledu stavebního a vodohospodářského. „Bylo nutné vyřešit například technicky složité křížení s místními komunikacemi a především s dálnicí D1, aby nedošlo k omezení provozu. Vzhledem k vysokému počtu různých vlastníků pozemků po trase plánované výstavby nebylo jednoduché ani majetkoprávní vypořádaní," doplnil výkonný ředitel VOV Jindřich Dušek.

Vedení trasy vodovodního řadu je dáno umístěním stávajících objektů: přívodního řadu budovaného v rámci 3. etapy Vírského oblastního vodovodu a vodojemu Střelice. Začátek řadu je u potoku Leskava, dále je napojen na stávající vodovodní řad a pokračuje k dálnici D1, pod níž bude potrubí vedeno protlakem. Podchod ukončí montážní vstupní šachta opatřena rozebíratelným stropem z panelů pro případ demontáže potrubí, armatury - šoupátka v šachtě umožní v případě jakékoliv poruchy odstavit potrubí v protlaku pod dálnicí z provozu. Po dokončení stavby bude páteřní řad Vírského oblastního vodovodu prodloužen na celkovou délku 84 529 metrů.

Text: red, foto: Archív VOV